ostmedaille.com

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Приведенный ниже список производителей наград, выпускавших "Восточную медаль", на данный момент является наиболее полным, но окончательным его считать нельзя. Данные, занесенные в список, основаны на изучении материалов различных интернет-ресурсов по фалеристике и личной коллекции.

Клеймо на медали
Наименование производителя
Место производства
Deschler & Sohn
Munchen
5
Hermann Wernstein
Jena-Lobstedt
6
Fritz Zimmermann
Stuttgart
7
Paul Meybauer
Berlin
не клеймил (8)
Ferdinand Hoffstadter
Bonn a. Rhein
10
Foerster & Barth
Pforzheim
11
Grossmann & Co.
Wien
15
Friedrich Orth
Wien
18
Karl Wurster K.G.
Markneukirchen/Sa
19
Ferdinand Wiedmann
Frankfurt am Main, Schifferstrasse 52
20
C.F. Zimmermann
Pforzheim
не клеймил (23)
Berlin
25
Arbeitsgemeinschaft der Graveur-Gold und Silberschmiede-Innungen
Hanau
29
Prussische Staatsmunze (Hauptmunzamt)
Berlin
30
Hauptmunzamt
Wien
39
Rudolf Bergs Bijouterie und Metallwaren
Gablonz a.N., Wustungergasse 37a
45
Franz Jungwirth
Wien
55
J.E. Hammer & Sohne
Geringswalde
не клеймил (57)
Karl Hensler
Pforzheim
60
Katz & Deyhle
Pforzheim
61
Rudolf A. Karneth & Sohne
Gablonz a.d.N.
63
Franz Klast & Sohne
Gablonz a.N.
не клеймил (66)
Freidrich Keller
Oberstein
71
Rudolf Leukert
Oberstein
72
Franz Lipp
Pforzheim
76
Ernst L. Muller
Pforzheim
77
Bayer. Hauptmunzamt
Munchen
не клеймил (84)
Carl Poellath
Schrobenhausen
85
Julius Pletsch
Gablonz /N.
88
Werner Redo
Saarlautern
90
Aug. F. Richter K.G.
Hamburg
92
Josef Rucker & Sohn
Gablonz a.d.N.
93
Richard Simm & Sohne
Gablonz a.d.N.
не клеймил (98)
Rudolf Souval
Wien
не клеймил (109)
Walter & Hentein
Gablonz a.d.N.
110
Otto Zappe
Gablonz
120
Franz Petzl
Wien
127
Moritz Hausch A.G.
Pforzheim
не клеймил (138)
Julius Maurer
Oberstein
L15
 Возможный производитель Friedrich Orth, Wien

не клеймил (???)
Metallwarenfabrik K. Verw. Hans Dieren
Posen, Ritterstrasse 17